Print**

Henkilötietokäytäntö

First Rent a Car Finland Oy, (y-tunnus 0744711-2) (jäljempänä "Vuokranantaja") ) on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Toimimme Suomessa ajoneuvojen vuokraustoimialalla tuotemerkin HERTZ alaisuudessa. Kaikki tässä käytännössä esitettävät ilmaukset "me", "meitä" ja "meidän" ovat viittauksia Vuokranantajaan.

Tämä sivu on yleisluontoinen yhteenveto, jossa selitetään, kuinka keräämme, käsittelemme, säi-lytämme ja muilla tavoin käytämme tietoja sinusta sekä esitetään näihin tietoihin liittyvät oikeutesi. Täydellinen henkilötietokäytäntömme alkaa seuraavalta sivulta.


KERÄÄMINEN

 • Saatamme kerätä tietoja sinusta usein eri ta-voin, joita ovat seuraavat, mutta ei rajoittuen näihin: vuokraustoimipisteet, kioskit, puhelin-keskustelut, yhteydenotot asiakaspalveluun, matkapuhelimet, internet-sivustot, vuokra-ajo-neuvot ja muut lähteet, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja liikekumppanit mukaan lu-ettuina.
 • Keräämme asiakkailta tietoja, kuten nimi, pu-helinnumero ja maksukortin tiedot varaus- ja vuokrausprosessin yhteydessä.
 • Käytämme evästeitä ja muita sähköisiä työka-luja kerätäksemme tilastotietoja sivustojemme käytöstä antamiesi ohjeiden mukaisesti.

TARKOITUS

 • Tietoja, joita annat, käytetään pyytämiesi palveluiden tarjoamiseen.
 • Käytämme antamiasi yhteystietoja viestin-tään kanssasi ja voidaksemme tarjota si-nulle nämä palvelut.
 • Saatamme käyttää yhteystietojasi lähettääk-semme sinulle tietoja palveluistamme, jos olet antanut siihen hyväksyntäsi.
 • Käytämme henkilötietoja omiin analyy-seihimme ja voidaksemme auttaa asiakkai-tamme parantamalla palveluitamme ja verk-kosivujamme.

JAKAMINEN

 • Saatamme antaa tietojasi valituille kolmansille osapuolille.
 • Emme myy tietojasi asiaankuulumattomille kolmansille osapuolille, mutta voimme suostu-muksellasi jakaa tietojasi kolmansien osapuo-lien kanssa markkinointitarkoituksiin.
 • Tietojasi voidaan siirtää asuinmaasi ulkopuo-lelle mm. Yhdysvaltoihin käsiteltäväksi ja säi-lytettäväksi voimassaolevien lakien mukai-sesti.
 • Tietosi voidaan siirtää asuinmaasi ulkopuo-lelle pyytämiesi palveluiden tarjoamiseksi.

SÄILYTYSAIKA JA TURVALLISUUS

 • Teemme tarvittavat toimenpiteet suojellak-semme henkilökotietojasi varkauksilta, lu-vattomalta käytöltä, luovuttamiselta ja muut-tamiselta.
 • Pyrimme ylläpitämään teknisiä ja organisa-torisia turvatoimenpiteitä suojellaksemme henkilötietojasi.
 • Säilytämme asiakastietoja yleensä niin kauan kuin katsomme tarpeellisiksi sen tar-koituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot kerättiin tai jotka laki sallii tai vaatii.

OIKEUTESI

 • Sinulla on oikeus päästä tietoihin, joita meillä sinusta on, sekä oikeus tarkistaa ja päivittää näitä tietoja.
 • Tiettyjen edellytysten täyttyessä voit myös pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poista-mista, rajoittaa käsittelyämme tai huomauttaa tiettyjen tietojen käsittelystä.
 • Teemme parhaamme pyyntösi täyttämiseksi, mutta pidätämme oikeuden asettaa tiettyjä ra-joituksia ja vaatimuksia.
 • Jos käytämme suostumustasi käsittelyn pe-rustana, voit aina peruuttaa suostumuksesi.

KYSYMYKSET JA MUUTOKSET

 • Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita siitä, miten käsitelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä täydellisessä hen-kilötietokäytännössä ilmoitetulla tavalla.
 • Saatamme muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa, mutta muutoksia ei sovelleta ta-kautuvasti.
 • Ilmoitamme sivustomme kautta, kun teemme olennaisia muutoksia.
 • Tämä käytäntö on viimeksi päivitetty 24. toukokuuta 2018. .


Henkilötietokäytäntö


1.

Johdanto

First Rent a Car Finland Oy, (y-tunnus 0744711-2) (jäljempänä "Vuokranantaja") on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Toimimme Suomessa ajoneuvojen vuokraustoi-mialalla tuotemerkin HERTZ alaisuudessa. Kaikki tässä käytännössä esitettävät il-maukset "me", "meitä" ja "meidän" ovat viittauksia Vuokranantajaan. Yhteystietomme ovat tämän käytäntökuvauksen lopussa.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja suojelemme henkilötietojasi. Tässä käytännössä kuva-taan muun muassa mihin tarkoituksiin me käsitelemme henkilötietojasi, keiden kanssa jaamme niitä, ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen.

2.

Henkilötietokäytännön soveltamisala

Tämä henkilötietokäytäntö kattaa Vuokranantajan suorittaman vuokraajan henkilötieto-jen käsittelyn ajoneuvon vuokraamisen yhteydessä. Käytämme palveluidemme yhtey-dessä franchise-yrittäjien verkostoa (jäljempänä ”franchise-saajat”), mutta ne ovat kaikki itsenäisiä yrityksiä. Emme siis ole vastuussa franchise-saajiemme tai muiden kolmansien osapuolien suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä.

3.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoitukseen käsittelemme niitä ja mikä on käsittelyn oikeudellinen perusta?

Vuokranantaja käsittelee seuraavan tyyppisiä henkilötietoja tavalla ja tarkoituksiin, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Vuokranantaja käsittelee henkilötietojasi tarkoituksiin, jotka on kuvattu alla olevissa taulukoissa. Vuokranantajan on noudatettava kaikessa tietojen käsittelyssä oikeuspe-rusteita. Oikeusperuste voi olla esim. (i) antamasi suostumus erityiseen käsittelyyn; (ii) se, että käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka sopimus-osapuoli olet, tai (iii) edunvertailu, jonka perusteella Vuokranantajalla tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu, joka on painavampi, kuin sinun etusi, jonka perusteella tietoja ei käsiteltäisi. Alla olevissa taulukoissa esitetään oikeusperusteet, joihin Vuok-ranantaja perustaa tietojen käsittelyn tiettyihin tarkoituksiin ja kuinka kauan henkilötie-tojasi säilytetään.

Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Ajoneuvon va-rauksen ja vuokrauksen käsittely.

 • Toimitus (mukaan lukien ilmoitus ja toimitusta koskevat yhteystie-dot).
 • Henkilö- ja ajokortin tarkastukset ajoneuvojen luovuttamista var-ten.
 • Luottotiedot, joilla varmistetaan vuokraajan maksukyky.
 • Maksujen hallinta (mukaan lu-kien mahdollisten maksuratkai-sujen analysointi, johon voi sisäl-tyä maksuhistorian ja luottotieto-jen tarkistaminen).
 • Ajoneuvojen sopeuttaminen vuokraajan toiveiden mukaisesti.
 • Ajoneuvon mittarilukemien tar-kastaminen ennen ajoneuvon luovutusta ja sen jälkeen.
 • Reklamaatioiden käsittely.
 • Vuokra-aikana suoritettujen tie- ja siltamaksujen tarkistaminen.
 • Nimi.
 • Henkilötunnus.
 • Ajokortin tiedot.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuheli-men numero, osoite).
 • Maksutiedot (luottokortin numero, tapahtuman summa, summan varaus luottokortilla).
 • Henkilötodistuksen kopio (ajokortin haltija, ajo-kortin numero).
 • Luottotiedot luottotietoyrityksestä.
 • Maksuhistoria.
 • Vuokratiedot (mikä ajoneuvo vuokrataan, millä maantieteellisellä alueella ajoneuvoa voidaan käyttää, nouto- ja palautuspaikka, ajoneuvojen käyttörajoitukset, kuten ajoneuvojen käytön kiel-täminen muiden ajoneuvojen vetovälineenä; Vuokraajan pyytämät lisäykset ja mukautukset, kuten turvaistuin).
 • Tarvittaessa työnantajan nimi ja osoite.
 • Tiedot kilometrimäärästä ja polttoaineen kulu-tuksesta.
 • GPS-paikannus (vain tie- ja siltamaksuja var-ten).

Oikeusperuste: Vuokrasopimuksen täyttäminen. Tämä henkilötietojesi kerääminen on pakollista, jotta voimme täyttää vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteemme vuokraajan kanssa.

Säilytysaika: Sopimuksen voimassaoloaika ja sen jälkeen kolme vuotta, jotta mahdolliset reklamaatiot voidaan käsitellä, sekä oikeudellisten vaateiden määrittelemiseksi, vahvistamiseksi tai puolustamiseksi tarvittava aika.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Asiakaspa-lautteiden käsittely.

 • Tunnistaminen.
 • Asiakaspalvelun viestintä ja kaik-kiin kysymyksiin vastaaminen (puhelimitse tai digitaalisten ka-navien, kuten sosiaalisen me-dian kautta).
 • Palveluihimme liittyvien valitus-ten tutkiminen ja tuki, autamme mm. ajoneuvon vuokraamiseen meiltä liittyvien
 • Nimi.
 • Henkilötunnus.
 • Ajokortin tiedot.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuhelimen numero, osoite).
 • Henkilötodistuksen kopio.
 • Tiedot, jotka vuokraaja on reklamaation yhtey-dessä esittänyt.
 • Tiedot ostoajankohdasta ja -paikasta sekä mah-dollisista virheistä/valituksista.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä meidän ja sinun oikeutetun etumme kannalta valitusten ja asiakaspalveluasioiden käsittelemiseksi.

Säilytysaika: Kunnes asiakaspalveluasia on saatu käsiteltyä sekä sen ajan, joka on tarpeen oikeusvaa-teen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksiTarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Jotta voi-daan täyttää oikeudelliset velvoitteet

 • Taloudellisten toimien kirjanpito
 • Lainsäädännön vaati-musten, tuomioiden tai hallituksen päätösten (esim. kirjanpitolaki) mu-kaisten oikeudellisten velvoitteiden noudatta-mista koskeva välttämä-tön hallinnointi.
 • Nimi.
 • Henkilötunnus.
 • Yhteystiedot (esim. osoite ja sähköpostiosoite).
 • Maksuhistoria.
 • Maksutiedot.
 • Kirjeenvaihto kanssasi.

Oikeusperuste: Oikeudellinen velvoite. Tämä henkilötietojesi kerääminen on pakollista lain perusteella. Jos tietoja ei ole annettu, oikeudellista velvollisuuttamme ei voida täyttää, ja siksi meidän on pakko kiel-täytyä vuokraamasta.

Säilytysaika: 3 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä ja 7 vuotta kirjanpidossa.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Markki-nointi

 • Kohdennetut tarjoukset ja alennukset.
 • Analysoimalla keräämiämme tietoja voimme luokitella sinut sopivaan koh-deryhmään, joka on kohdennettujen tarjousten, alennusten ja muun räätä-löidyn viestinnän perustana.
 • Nimi.
 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite ja osoite)
 • Sukupuoli.
 • Tietoja kanta-asiakasohjelmista ja bonus-järjestelmistä, joiden jäsen olet.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä oikeutetun etumme kannalta, jotta voimme tarjota palveluitamme ja jotta asiakas voi saada tarjouksia, joihin hän jäsenenä on oikeutettu.

Säilytysaika: 2 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Ajoneuvojen vahingoittu-misen tutki-minen

 • Vahinkoilmoitus va-kuutusyhtiölle.
 • Viestintä vuokraajan kanssa tapahtumien kulun selvittämiseksi.
 • Ajoneuvojen vahin-goittumiseen johta-neiden tapahtumien tutkiminen.
 • Nimi.
 • Henkilötunnus.
 • Ajokortin haltija ja ajokortin numero.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuhelimen numero, osoite).
 • Henkilötodistuksen kopio.
 • Vuokrauksen kohteen tiedot.
 • Tiedot, jotka vuokraaja on tutkintatapauksen yhteydessä esit-tänyt, kuten tiedot ajoneuvon käytöstä.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä meidän ja sinun oikeutetun etumme kannalta ajoneuvon vahinkojen selvittämiseksi.

Säilytysaika: Tietoja käsitellään, kunnes aiheutuneiden vahinkojen selvittäminen on tehty ja mahdolli-nen korvaus vakuutusyhtiöstä on maksettu, sekä oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tuomioistuimessa tarvittavan ajan.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Asiakasky-selyt

 • Asiakastyytyväisyyden tai markkinatutkimuksen tulosten esiin ottaminen ja analysointi.
 • Palvelujemme käyttöä koskevia tilastotietoja varten kerätyt henkilö-tiedot.
 • Nimi.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuhelimen numero, osoite).
 • Tietoja kanta-asiakasohjelmista ja bonusjärjestelmistä, joi-den jäsen olet.
 • Vuokraushistoria.
 • Asiakaskyselyssä annetut vastaukset.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä oikeutetun etumme kannalta, jotta voimme tarjota palveluitamme ja jotta voimme tehdä asiakaskyselyjä kehittääksemme tarjontaamme ja HERTZ:in tarjontaa kokonaisuudessaan ketjuorganisaationa, johon kuuluvat franchise-antaja ja fran-chise-saajat.

Säilytysaika: Tietoja käsitellään 1 vuoden ajan asiakaskyselyn suorittamisen jälkeen.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Sen varmistaminen, että vuokrattuja ajoneu-voja käytetään sovitun maantieteellisen alueen sisällä.

 • Ajoneuvon sijainti tarkistetaan ja vuokraajaan otetaan yhteyttä, jos ajoneuvoa ei palauteta ajoissa tai jos sitä ajetaan sovitun maantie-teellisen alueen ulkopuolella.
 • Nimi.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, mat-kapuhelimen numero, osoite).
 • GPS-sijainti.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä meidän ja sinun oikeutetun etumme kannalta oikeudellisten vaateiden määrittelemiseksi, vahvistamiseksi tai puolustamiseksi.

Säilytysaika: Tietoja käsitellään vuokrasopimuksen voimassaoloajan sekä sen ajan, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Alennusten tarjoaminen (esim. ammattiliittojen jäsenille).

 • Vuokraajan CDP-numeron rekiste-röinti ajoneuvon vuokrauksen yh-teydessä alennuksen myöntä-miseksi (alennuskoodi perustuu jä-senyyteen, työsuhteeseen tai vas-taavaan).
 • Ajoneuvon vuokrausta varten - katso yllä olevaa taulukkoa.
 • Nimi.
 • Henkilötunnus.
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuhelimen numero, osoite).
 • CDP-numero.

Oikeusperuste: Oikeudelliset vaateet. Tietojen käsittely on välttämätöntä meidän kannaltamme ja vuok-raajan kannalta oikeudellisten vaateiden määrittelemiseksi, vahvistamiseksi tai puolustamiseksi.

Säilytysaika: Tietoja käsitellään vuokrasopimuksen voimassaoloajan sekä sen ajan, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksiTarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Toimintarajoitteisille so-peutetun ajoneuvon tarjous

 • Tietoja siitä, minkä tyyppisiä erityistar-peisiin sopeutettuja ajoneuvoja on tar-jolla.
 • Vuokraajan tilaaman erityistarpeisiin so-peutetun ajoneuvon varaaminen.
 • Ajoneuvon vuokrausta.
 • Nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, matkapuhelimen numero, osoite).
 • Tietoja siitä, minkä tyyppisiä erityistarpeisiin sopeutettuja ajoneuvoja on tarjolla.

Oikeusperuste: Suostumus. Koska toimintarajoitteisia varten sopeutettujen ajoneuvojen varaamista varten tarvitsemamme tiedot voidaan katsoa arkaluontoisiksi, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja ajo-neuvon varaamisen yhteydessä annetun suostumuksen perusteella. Sinulla on oikeus peruuttaa suostu-muksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot kohdassa 11. Huomaa, että jos päätät peruuttaa suostumuksesi ennen vuokraamista, emme enää voi tarjota sinulle valitsemaasi sopeutettua ajoneuvoa. Huomaa, että peruutettu suostumus ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyyn suostumukseen perustuneeseen tietojen käsittelyyn.

Säilytysaika: Tietoja käsitellään vuokrasopimuksen voimassaoloajan tai kunnes peruutat suostumuk-sesi ja sen ajan, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Palvelu-jemme arvi-ointi, kehittä-minen ja pa-rantaminen

 • Ajoneuvoa seurataan, jotta saadaan tietoja ajon aikai-sista tapahtumista, vapaa-ajan vietosta, ravintoloista, huolto-asemista ja muista kiinnostavista paikoista tai palveluista.
 • GPS-sijainti.
 • Kiinnostavat paikat tai palvelut.

Oikeusperuste: Suostumus. Pyydämme sinua antamaan suostumuksesi tietojen keräämiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tarpeellista, jotta voimme tarjota haluamiasi palveluita.

Säilytysaika: 2 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Palvelu-jemme arvi-ointi, kehittä-minen ja pa-rantaminen

 • Ajo-ominaisuuksien tai ajoneuvotie-tojen (esim. tieolosuhdetietojen) ja-kaminen kanssasi, työnantajasi tai muiden kanssa vuokra-aikana.
 • Ajo-ominaisuudet.
 • Ajoneuvotiedot (esim. tieolosuhteet)
 • GPS-sijainti.

Oikeusperuste: Suostumus. Pyydämme sinua antamaan suostumuksesi tietojen keräämiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tarpeellista, jotta voimme tarjota haluamiasi palveluita.

Säilytysaika: 2 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Palvelu-jemme ja jär-jestelmämme arviointi, ke-hittäminen ja parantami-nen asiakas-kuntaamme varten.

 • Palvelujen personointi entistä käyttäjäystä-vällisemmiksi (esim. käyttöliittymän muutta-minen tiedonkulun yksinkertaistamiseksi ja sellaisten toimintojen esiin tuominen, joita asiakkaat usein käyttävät digitaalisten kana-viemme kautta).
 • Perusteet ajoneuvovalikoimamme, vuok-raustoimipaikkojen ja noutopaikkojen kehit-tämiselle.
 • Perusteet IT-järjestelmän kehittämiselle yri-tyksen ja vierailijoiden/asiakkaiden turvalli-suuden parantamiseksi.
 • Tarkoitukseen kerättävien tietojen analy-sointi. Sinut luokitellaan asiakasryhmään ke-räämiemme tietojen (esim. ostohistoria, ikä ja sukupuoli) perusteella. Tätä varten tietoja analysoidaan asiakasryhmätasolla (ns. asia-kassegmentti), eikä niitä yhdistetä sinuun yksilöllisesti. Analyysin tulokset ovat perus-tana palveluidemme parantamiselle.
 • Ikä.
 • Sukupuoli.
 • Asuinalue.
 • Palveluihimme liittyvä viestintä ja pa-laute.
 • Ostamiseen ja käyttöön perustuvat tiedot (esim. tiedot napsautuksista si-vustoilla ja selaushistoria).
 • Tekniset tiedot käytetyistä laitteista ja niiden asetuksista (esim. kieliasetus, IP-osoite, selaimen asetukset, aika-vyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön re-soluutio ja alusta). Tietoja siitä, miten olet vuorovaikutuksessa kanssamme, eli miten olet käyttänyt palvelua, kir-jautumismenetelmä, missä ja kuinka kauan eri sivuja olet vieraillut, vas-teajat, latausvirheet, miten tavoitat ja jätät palvelut jne.

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Tietojen käsittely on välttämätöntä meidän ja asiakkaidemme oikeutetun edun kannalta palveluidemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arvioimiseksi, kehittämiseksi ja paran-tamiseksi.

Säilytysaika: 3 vuotta tietojen keräämisestä.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Profilointi

 • Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.
 • Tarkoitukseen kerättävien tietojen, omien tietojen ja yleisesti saa-tavilla olevien tietojen analysoinnin antaminen kolmannen osapuo-len tehtäväksi Näiden tietojen perusteella sinut luokitellaan asia-kasryhmään (ns. asiakassegmenttiin). Analyysin tulokset ovat pe-rustana asiakasryhmälle kohdennetulle mainonnalle.
 • Henkilötunnus.
 • Postinumero.

Oikeusperuste: Suostumus. Pyydämme sinua antamaan suostumuksesi tietojen keräämiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tarpeellista, jotta voimme sovittaa palveluitamme sinulle sopiviksi ja antaa sinulle henkilökohtaisesti tietoja ja ehdotuksia.

Säilytysaika: 2 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä.Tarkoitus Käsittely Henkilötietojen luokat

Kolmannen osapuolen suorittama markkinointi

 • Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.
 • Sallia kolmannen osapuolen, jonka jäsen olet, lähettää kohdennettuja tarjouksia.
 • Sallia kolmannen osapuolen, jonka jäsen olet, luoda si-nusta profiili, jotta voidaan tavoittaa henkilöt, joilla on vastaava profiili, ja jotka ovat myös kyseisen kolmannen osapuolen jäseniä.
 • Sähköposti

Oikeusperuste: Suostumus. Pyydämme sinua antamaan suostumuksesi tietojen keräämiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista, mutta tarpeellista, jotta voimme sovittaa palveluitamme sinulle sopiviksi ja antaa sinulle henkilökohtaisesti tietoja ja ehdotuksia.

Säilytysaika: 2 vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä.

4.

Suostumus

Pyydämme suostumuksesi tiettyihin tarkoituksiin yllä olevan taulukon mukaisesti. Si-nulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamatta syytä. Emme käsittele henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten ilman, että olet ensin antanut vapaaeh-toisen suostumuksesi.

5.

Miksi keräämme henkilötietojasi?

Vuokranantaja käsittelee henkilötietoja, jotka on kerätty suoraan sinulta seuraavat läh-teet ja menetelmät mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta:

5.1

VERKOSSA

 • Sivustomme
 • Kioskimme
 • Mobiilisovelluksemme
 • Sosiaalisen verkoston sivustomme
 • Laitteesi selain
 • Kolmannen osapuolinen sosiaalinen verkosto

5.2

ILMAN VERKKOYHTEYTTÄ

 • varaukseen liittyvät puhelut, asiakaspal-velu, tiepalvelu, asiakasyhteenotot ja kanta-asiakaspalvelu.
 • yhteistyössä HERTZ-tuotemerkin eri franchisesaajien ja -antajien kanssa
 • vuokraustoimipisteet, joissa toimii henki-lökuntaa
 • Ajoneuvoihin liittyvä teknologia, varus-telu ja telematiikka
 • varauksen yhteydessä (hylätty tai pe-ruutettu varaus mukaan luettuina), ajo-neuvojen tai varusteiden vuokraus tai ajoneuvojen tai varusteiden hankinta
 • franchisesaajien, matkatoimistojen, vä-littäjien tai verkon kautta tehtävät va-raukset
 • HERTZ-tuotemerkin franchisesaajien ja -antajien sekä agenttien kanssa te-kemäsi toimenpiteet, valitsemasi vaihto-ehdot, mahdollisista tapahtumista tai onnettomuuksista aiheutuvat kulut mu-kaan luettuina
 • kun liityt kanta-asiakasohjelmaamme
 • CDP-sponsorit, kampanjakoodit, tapah-tumat ja erityiset alennuskoodit
 • kuluttajaraportoimisvirastot ja muut yri-tykset, joilla on liikesuhteita meihin, ku-ten franchisesaajat ja liikekumppanit, lentoyhtiöt, hotellit ja vakuutusyhtiöt mu-kaan luettuina
 • vaatimuksia käsittelevät yhtiöt (joko osakkuusyhtiöt tai kolmannet osapuolet)

5.3

Vuokranantaja kerää tietoja myös seuraavista lähteistä:

(a) HERTZ-tuotemerkin franchise-antajat ja -saajat;

(b) Luottotietoyritykset ja pankit;

(c) Vakuutusyhtiöt;

(d) Bonus-/kanta-asiakasohjelmien tarjoajat;

(e) Tietyissä tapauksissa työnantajasi;

(f) Julkiset rekisterit

6.

Mitä tapahtuu, jos et anna henkilötietojasi?

Jotkut henkilötietosi ovat tarpeen, jotta voimme täyttää ajoneuvon vuokraamisen yhtey-dessä solmimamme sopimuksen velvoitteet. Jos tietoja ei ole annettu, emme voi täyt-tää oikeudellisia velvoitteitamme, joten meidän on pakko kieltäytyä vuokraamasta. Se, mitkä tiedot ovat pakollisia, jotta voit käyttää palvelujamme, käy ilmi siinä yhteydessä, kun pyydämme tietoja.

7.

Kenelle jaamme henkilötietojasi?

Täyttääksemme edellä mainitut tarkoitukset, Vuokranantaja voi jakaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille alla olevan mukaisesti.

7.1

Kolmannet osapuolet

(a) Voidaksemme tarjota sinulle palvelujamme:: Jaamme henkilötietojasi HERTZ-tava-ramerkin (Hertz Corporation/Hertz Europe Limited) agenttien, franchise-saajien ja -antajien ja muiden yritysten kanssa voidaksemme tarjota palvelujamme sinulle seuraavissa tarkoituksissa:

 • hallinnoidaksemme varauksiasi.
 • vuokraustapahtumien käsittele-miseksi/vahvistamiseksi.
 • vuokrapalveluiden parantamiseksi, esim. palvelujen, joita tarjotaan Hertz-kanta-asiakasohjelman yhteydessä.
 • asiakaspalvelun tarjoamiseksi.
 • laskujen käsittelemiseksi vuokraamisen ja jäsenyyden yhteydessä.
 • asiakastyytyväisyys- tai markkinatutki-mustarkoituksiin palveluidemme paran-tamiseksi.

(b) Jakaminen yritysten kanssa, joita käytät: Jaamme henkilötietojasi yrityksille, joita käytät vuokrauksen yhteydessä, mukaan lukien:

 • luottokorttisi myöntäjä ja muut yritykset, jotka käsittelevät maksuja.
 • käyttämäsi välittäjät, esimerkiksi matka-toimisto tai matkojen välittäjä vuokraa-miseen liittyvissä asioissa.
 • kaikki jäsenyyden tarjoajat, joilla palki-taan sitä, että vuokraat meiltä, esim. bo-nusohjelmat mukaan luettuina.
 • organisaatio, joka maksaa vuokrakulusi kokonaan tai osittain.

(c) Suojaavat ja oikeudelliset syyt: Saatamme käyttää, jakaa ja luovuttaa henkilötieto-jasi oikeudellisista syistä, joita pidämme välttämättöminä tai tarkoituksenmukaisina, seuraavat mukaan lukien:

 • voimassa olevien lakien ja oikeuspro-sessien noudattaminen.
 • vahingonkorvausvaatimusten käsittely tai niihin vastaaminen henkilö- ja omai-suusvahingot mukaan luettuina.
 • ajoneuvomme noutaminen tai rahojen perintä esim. perintätoimiston toimesta.
 • vastaukset julkisten elinten ja viran-omaisten tiedusteluihin.
 • ehtojemme soveltaminen.
 • oikeuksiemme ja/tai tytäryhtiöidemme oikeuksien ja omaisuuden suojaaminen, koskemattomuus, turvallisuus sekä si-nun oikeuksiesi tai muiden oikeuksien turvaaminen.
 • oman ja tytäryhtiöidemme toiminnan suojaaminen.
 • käytettävissä olevien toimenpiteiden mahdollistaminen tai niiden vahinkojen rajoittamien, joita saatamme aiheuttaa.

(d) Jakaminen palveluntarjoajille ja agenteille: Saatamme käyttää muita yrityksiä, ku-ten palveluntarjoajia tai agentteja, jotka toimivat puolestamme ja auttavat meitä lii-ketoiminnassamme tarjoamalla palveluja ohjeidemme mukaisesti. Nämä palvelut voivat sisältää verkkosivustojen tai tietokantojen ylläpitoa, sosiaalisen median so-velluksia, kilpailuja ja muita kampanjoitamme, data-analyyseja sekä asiakastyyty-väisyys- ja muita tutkimuksia. Vaadimme palveluntarjoajia ja agentteja ylläpitä-mään asianmukaisia turvallisuusnormeja, suojaamaan henkilötietosi ja käyttämään heille antamiamme henkilötietoja ainoastaan osoittamiimme tarkoituksiin.

(e) Jakaminen yrityskauppojen yhteydessä: Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kol-mansille osapuolille minkä tahansa liiketoimintamme, omaisuutemme tai muilla osa-alueilla tapahtuvan toiminnan uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, myynnin, yh-teisyrityksen, luovutuksen, siirron tai muun käsittelyn yhteydessä. (mukaan lukien konkurssi tai vastaava).

(f) Vakuutusyhtiöt.

(g) Tietyissä tapauksissa työnantajasi.

7.2

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle?

Vuokranantaja saattaa siirtää henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin. Ellei Euroopan komissio ole päättänyt, että maassa, johon henkilötieto-jasi siirretään, on riittävä tietosuojataso henkilötietojasi varten, otamme käyttöön asian-mukaiset turvatoimet sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi suojataan riittävällä ta-solla, riippumatta siitä, mihin maahan tietoja siirretään. Nämä turvatoimet voivat liittyä sen varmistamiseen, että vastaanottaja (i) on maassa, jolla on riittävä suojaustaso, (ii) EU:n komission vakiosopimusta noudatetaan tai (iii) Privacy Shield -määräyksiä nou-datetaan. Tietojen siirrossa Hertz Corporationiin (HERTZ-tavaramerkin franchise-an-taja) noudatetaan Yhdysvalloissa voimassa olevia Privacy Shield -määräyksiä.

Jos haluat tietoja siitä, onko henkilötietojasi siirretty EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin mai-hin, mihin maihin henkilötietojasi on siirretty ja mitä turvatoimia on toteutettu siirron yh-teydessä, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä kirjallisen pyynnön kohdassa 11 ilmoi-tettujen yhteystietojen kautta.

8

Turvallisuus

8.1

Turvallisuustoimenpiteet

Tietoja tallennetaan ja niitä käytetään eri paikoissa ja pilvipalveluissa. Palvelimet, joille tietoja tallennetaan, sijaitsevat etupäässä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta tietoja voidaan säilyttää myös muualla. Ryhdymme tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toi-menpiteisiin a) henkilötietojen suojaamiseksi ylläpitämään teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä suojellaksemme henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, paljastumi-selta ja muuttamiselta sekä b) varmistaaksemme henkilötietojen yksityisyyden. Jotta voimme suojata yksityisyyttäsi, sinun tulee pitää salassa kaikki kirjautumistunnukset, salasanat, jäsennumerot ja muut tunnisteet tai tiedot, jotka olet luonut tai antanut tuot-teidemme, palveluidemme tai sivustomme käytön yhteydessä.

8.2

Siirrot

Kuten ehkä tiedät, ei ole olemassa täysin turvallista tapa siirtää tai tallentaa tietoja. Kaikkiin siirtoihin liittyy riskejä (kuten hävikit, virheellisyydet, kuuntelu ja siirrettävien tietojen väärinkäyttö), ja siirtotavat eroavat toisistaan (esim. posti, puhelinkeskustelu, faksi ja tiedonsiirto Internetin tai langattoman verkon välityksellä). Jos sinulla on syytä uskoa, että jokin meillä olevista tileistä ei ole enää turvallinen, sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä välittömästi.

Yritämme löytää tasapainon tietojesi turvallisuuden ja mukavuuden välillä. Tämän seu-rauksena voimme joskus käyttää viestintämenetelmää, joka on vähemmän turvallinen kuin vähemmän kätevä vaihtoehto. Saatamme esimerkiksi lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä salaamattomassa muodossa (eli heti luettavissa olevana), koska monet asiakkaamme eivät pääse käsiksi salattuihin (koodattuihin) sähköposteihin tai viestei-hin. Tämä tarkoittaa sitä, että väärät tai urkitut viestimme voidaan lukea helpommin kuin salatut viestit. Tällaisissa viesteissä voi olla henkilötietoja. Älä kirjoita luottamuk-sellisia tietoja, kuten luottokorttisi numeroa tai tilien salasanoja meille lähettämissäsi sähköpostiviesteissä, tekstiviesteissä tai kolmansien osapuolien sosiaalisen median sivustoilla, etenkään silloin kun nämä viestit julkaistaan välittömästi. Turvallisempi tapa kommunikoida kanssamme on käyttää "Ota yhteyttä" -linkkiä verkkosivuillamme.

9.

Evästeet

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er en små tekstfiler, der består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver og gemmes i din browser eller på din enhed. På hertz.dk bruger vi følgende cookies:

Välttämättö-mät evästeet

Jotkut evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen toiminnan kannalta. Ilman niitä et voisi selata sivustoa ja käyttää joitakin sen ominaisuuk-sia. Välttämättömien evästeiden avulla antamasi tiedot ja tekemäsi ajoneuvon vuokraamiseen liittyvät päätökset säilyvät muistissa sivulta toiselle siirryttäessä varausprosessin aikana. Koska nämä evästeet ovat välttämättömiä, emme salli niiden poistamista käytöstä sivustol-lamme.

Toiminnalli-set evästeet

Käytämme toiminnallisia evästeitä muistamaan valintoja, jotka olet teh-nyt aiemmilla vierailuilla sivustolla, ja sivuston mukauttamiseen mielei-seksesi. Käytämme toiminnallisia evästeitä myös tarjotaksemme si-nulle parempaa palvelua ja mahdollistamaan videoiden katselun. Näi-den evästeiden keräämät tiedot ovat yksilöimättömiä, ja niitä käytetään vain kyseisen verkkosivuston yhteydessä.

Suoritusky-kyä mittaa-vat evästeet

Käytämme suorituskykyä mittaavia evästeitä sen analysoimiseen, mi-ten vierailijat käyttävät verkkosivustoamme, ja seuraamaan sivuston suorituskykyä. Niiden avulla voimme tarjota paremman käyttökoke-muksen mukauttamalla tarjontaamme ja ne auttavat meitä tunnista-maan sekä korjaamaan nopeasti mahdolliset ongelmat. Nämä eväs-teet eivät kerää tietoja, jotka tunnistavat kävijän. Kaikki kerätyt tiedot kootaan yhteen, joten ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoas-taan verkkosivustoin toiminnan parantamiseen.

Mainonta-evästeet

Hertz ja mainostajamme saattaa käyttää evästeitä näyttääksemme si-nua kiinnostavia mainoksia. Niitä käytetään rajoittamaan mainoksen näyttökertojen määrää ja mittaamaan mainoskampanjoiden tehok-kuutta. Saatamme myös käyttää evästeitä, joiden avulla mainosyrityk-set voivat rekisteröidä, että olet vieraillut kyseisellä sivustolla ja jakaa nämä tiedot muiden mainosyritysten kanssa, jotta tietokoneellesi voi-daan lähettää kohdennettuja mainoksia.

Kolmannen osapuolen evästeet

Kolmannen osapuolen evästeet asettaa joku muu kuin me. Sivustol-lamme voi esimerkiksi olla sisältöä, joka on liitetty esimerkiksi YouTu-been ja bannereita, jotka mainoskumppanimme toimittaa meille. Nämä sivustot voivat asettaa omia evästeitään.


Jos haluat estää evästeitä tai muuttaa evästeasetuksia sivustollamme, napsauta AKä-sittele evästeitä-linkkiä sivuston alareunassa nähdäksesi täydel liset tiedot ja muut-taaksesi asetuksia.

Sivustomme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille, emmekä kerää henkilötietoja näiltä henkilöiltä.

10.

Oikeutesi

Alla on yhteenveto oikeuksistasi. Oikeuksien käyttäminen ei maksa mitään ja voi käyt-tää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot kohdassa 11 . Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi.

Huomaa, että Vuokranantaja arvioi aina pyynnön oikeuksien käyttämisestä ja arvioi, onko pyyntö oikeutettu. Kaikki alla luetellut oikeudet eivät ole ehdottomia, ja poikkeuk-sia voidaan tehdä.

Alla lueteltujen oikeuksien lisäksi sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviran-omaiselle koskien Vuokranantajan suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä.

(a) Oikeus tutustua tietoihin.. Sinulla on oikeus saada pyynnöstä tutustua henkilötie-toihin, joita Vuokranantaja käsittelee sekä oikeus saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.
(b) Oikeus korjata tietoja. Sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista ja/tai tietojen täydentämistä, jos tiedot ovat vääriä tai epätäydellisiä.
(c) Oikeus tietojen poistamiseen. Sinulla on oikeus vaatia Vuokranantajaa poista-maan henkilötietosi ilman tarpeetonta viivästystä seuraavissa tapauksissa:
 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai käsitelty muulla tavoin;
 • peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, eikä käsittelylle ole muita oikeusperusteita;
 • annat perustellun väitteen henkilötietojesi käsittelyä vastaan;
 • henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai
 • poistamista vaaditaan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.
(d) Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen kä-sittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa:
 • henkilötietojen paikkansapitävyyttä tutkitaan;
 • käsittely on laitonta tai ei ole enää tarpeen henkilötietojen käsittelyn kannalta, mutta vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan käsittelyn ra-joittamista;
 • Vuokranantaja ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta sinä tarvitset henkilötiedot oikeusvaateen laatimiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja vastustamista käsitellään parhail-laan.
(e) Oikeus tietojen siirtämiseen. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Vuokranantajalle, jotta tiedot voidaan siirtää toiselle palveluntarjoajalle, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostu-mukseesi tai sopimuksen täyttämiseen.
(f) Yleinen vastustusoikeus. Sinulla on yleinen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Vuokranantajan oikeutettuun etuun. Jos vastusta tietojen käsittelyä, meidän on osoitettava, että meillä on oikeutettu etu käsittelyyn tai että tarvitsemme henkilötietoja oikeudellisen vaateen perustele-miseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
(g) (g) Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Sinulla on oikeus milloin tahansa vas-tustaa henkilötietojen käsittelyä, jota käytetään suoramarkkinointiin. Jos vastustat suoramarkkinointia Vuokranantaja ei enää käsittele henkilötieto-jasi tähän tarkoitukseen.

11.

Miten voit ottaa meihin yhteyttä?

Voit olla yhteydessä meihin seuraavilla tavoilla:

Mikäli haluat tehdä tietopyynnön yllä kohdassa 10 lueteltuihin oikeuksiisi liittyen, lähetä meille postitse kirjallinen pyyntö. Liitä mukaan kopio henkilötodistuksestasi/passistasi, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Liitä mukaan myös yhteystietosi.

First Rent A Car Finland Oy
Tietosuojavastaava
Taivaltie 1, 01610 Vantaa

Mikäli haluat ottaa meihin yhteyttä yleisellä tasolla tähän henkilötietokäytäntöön liit-tyen, voit lähettää meille sähköpostia tietosuoja@hertz.fi. Henkilötietojen lähettäminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa, emmekä voi käsitellä sähköpostilla saapuneita hen-kilötietopyyntöjä.

12.

Muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa, mistä tahansa syystä, julkaisemalla muokattu versio sivustollemme tai soveltuvien sovellusten tai muiden verkkosivujen kautta. Muutokset tulevat voimaan julkaisemisen myötä, mutta muutok-sia ei sovelleta takautuvasti. Kun teemme olennaisia muutoksia, ilmoitamme päivitys-ten päivämäärän yllä olevalla aloitussivulla sekä sivustollamme.

Print**